Algemene voorwaarden

Voor al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten hanteren wij de richtlijnen van de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.